IMC-Motorclub Flensburg

Selskab for service af tysk indregistrerede køretøjer uden afgift
Selskab for service af tysk indregistrerede køretøjer uden afgift
Gå til indhold

Hoved menu:

Om IMC

Vedtægter for foreningen "IMC - Internationaler Motorclub"

§ 1
Foreningens formål er, at gavne det motoriserede rejseliv for skandinaver og skandinaver bosat i andre lande og at fremme den internationale forståelse gennem fælles rejser og selskabelighed.
Økonomisk forretningsvirksomhed er udelukket.

§ 2
Foreningens navn er "IMC Internationaler Motorclub".
Foreningens hjemsted er Flensborg.

§ 3
Medlem af foreningen kan enhver korporation, repræsenteret af dens ejer eller forretningsfører, eller enhver myndig enkeltperson i juridisk forstand, som føler sig i overensstemmelse med foreningens formål, blive. Man afgiver skriftlig indmeldelseserklæring og er villig til at opfylde de forpligtelser, som pålægges medlemmerne af generalforsamlingens beslutninger.
Medlemskaber ophører ved død, ved skriftlig udmeldelse eller ved evt. udelukkelse. Ved medlemskabets ophør ophører tillige alle medlemsrettigheder og - forpligtelser.
Delvis tilbagebetaling af medlemsbidrag og pålignede ekstrabidrag for det løbende kalenderår er udelukket. Det samme gælder for andele i foreningens formue, medmindre generalforsamlingen vedtager en anderledes lydende beslutning herom.

§ 4
Medlemsbidraget, som ethvert medlem skal betale, fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling og gælder for et medlemsår ad gangen. Medlemsåret er lig med kalenderåret. Begynder eller ophører medlemskabet i løbet af et kalenderår, betales det fulde årsbidrag.

§ 5
Foreningens bestyrelse består i henhold til § 26 BGB af tre personer, som alle skal være medlemmer af foreningen, og hvoraf mindst to skal have deres bopæl i den tyske forbundsrepublik. Bestyrelsen udpeger selv blandt sine medlemmer en formand, en første stedfortræder og en anden stedfortræder, der tillige fungerer som kasserer.
Generalforsamlingen kan tillige vælge et bestyrelsesråd bestående af indtil fem personer. Rådet støtter og aflaster bestyrelsen i dennes arbejde.
Bestyrelsesrådets medlemmer deltager i bestyrelsens møder med tale- og stemmeret.
Bestyrelsen er fritaget for begrænsninger i henhold til § 181 BGB.
Bestyrelse og bestyrelsesråd vælges forskudt for hinanden.

§ 6
Den ordinære generalforsamling finder sted hvert år senest i juni måned. Foreningens formand indkalder medlemmerne med mindst 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Til dagsordenen hører mindst bestyrelsens beretning om det forløbne kalenderår, inkl. regnskabet. Til dagsordenen hører også sådanne forslag, som forsamlingen skal træffe beslutning om.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtige med almindelig stemmeflertal af de fremmødte. Repræsentation ved andre medlemmer er tilladt, når skriftlig fuldmagt fremlægges.
Generalforsamlingens vedtagelser sker, såvidt hverken lov eller vedtægter bestemmer noget andet, med simpelt flertal af de tilstedeværende og repræsenterede medlemmer. Står afstemningen lige, er formandens stemme afgørende.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, som skal underskrives af protokolføreren og ordstyreren.
Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes af formanden, når denne skønner det påkrævet, eller hvis 1/10 af medlemmerne stiller krav herom.

§ 7
Beslutninger om ændringer af nærværende vedtægter, om anvendelsen af foreningens formue og om foreningens opløsning skal vedtages med ¾ flertal blandt de tilstedeværende og repræsenterede medlemmer på en generalforsamling.


Vedtaget i Flensborg den 13. maj 2000.

Home | Om IMC | Rejsebeskrivelser | Link | Billeder | Kontakt os | Ansøgninger | Info til omdeling | Prislister | Produktliste | Arrangementer | Åbningstider | Orientering | Generel sitemap
mIMC - Schäferweg 10  -  D-24941 Flensburg - Tel.(0049) (0)461 900 19910m
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu